1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN
  • Vuokra-aika alkaa matkailuauton luovutushetkestä.
 2. VARAUSMAKSU / PANTTI
  • Varausmaksu/pantti on 200 €. Varausmaksu suoritetaan heti ja sillä vahvistetaan varaus. Mikäli varausmaksua ei ole suoritettu kolmen päivän kuluessa varaus purkautuu. Varausmaksu toimii panttina, joka maksetaan vuokraajalle takaisin, kun auto on palautettu sovittuna aikana siivottuna, astiat tiskattuna, tankattuna ja muutoinkin siinä kunnossa kun auto oli vuokraushetkellä.
 3. VUOKRAN MAKSU
  • Vuokra maksetaan sähköpostitse toimitettavan laskun mukaan. Vuokra tulee aina olla maksettuna ja näkyä vuokranantajan pankkitilillä ennen asuntoauton luovutusta. Mikäli vuokraa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, varaus peruuntuu eikä varausmaksua ei palauteta.
 4. VUOKRAAN SISÄLTYY
  • Käyttöopastus, wc-kemikaalit, nestekaasu, matkailuauton vakuutus omavastuulla ja normaali asuntoauton varustus.
 5. VAKUUTUKSET
  • Matkailuautossa on liikenne- ja kaskovakuutus. Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 400€ seitsemän päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Panttimaksu voidaan käyttää osasuorituksena vakuutuksen omavastuuosuudesta.
  • Jos matkailuautolle koituneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta, huolimattomuudesta tai matkailuauton väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, tulee vuokralaisen korvata kaikki aiheutuneet vahingot.
 6. MATKAILUAUTON LUOVUTUS VUOKRALAISELLE
  • Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokralaiselle vuokrasopimuksessa mainittuna aikana. Ennen matkailuauton luovutusta vuokranantaja ja vuokraaja tarkistavat yhdessä auton ja merkitsevät ylös mahdolliset puutteet, vauriot tai rikkoutuneet osat.
 7. MATKAILUAUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ
  • Vuokranantajalla on oikeus periä mm. seuraavat kustannukset vuokralaiselta jos vuokralainen on jättänyt ko. asiat hoitamatta: Sisäsiivous 70 € ja auton tankkaus 150 €. Mikäli pantti ei riitä kattamaan em. kustannuksia on vuokralainen velvollinen korvaamaan edellä mainitut kulut laskua vastaan 7 päivän kuluessa auton palautusajankohdasta. Matkailuautoa palautettaessa vuokralleantaja ja vuokralainen tarkistavat auton. Tässä tarkastuksessa havaituista vioista ja puutteista, joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista, on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokranantajalle. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajan ilmoittamatta jättämät vahingot ja puutteet myös jälkikäteen, vaikka niitä ei olisikaan huomattu heti lopputarkastuksessa.
  • Matkailuauto on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana, tankattuna, siivottuna, kasetti-wc tyhjennettynä ja muutoinkin sellaisessa kunnossa kuin auto oli luovutushetkellä. Auto on oltava tyhjennetty, siivottu ja luovutuskunnossa takaisin vuokraajalle sovittuun palautusaikaan mennessä. Mikäli auto palautetaan myöhässä, veloitetaan myöhästymismaksuna käypä vuokra.
  • Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokranantajalla on oikeus periä korvaus esitetyn hinnaston mukaisesti tai muiden kuin mainittujen laiminlyöntien osalta määrätty kohtuullinen korvaus laiminlyöntien aiheuttamien kustannusten korvaamiseksi.
  • Jos vuokraaja palauttaa matkailuauton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun vuokra-ajan mukaan eikä vuokranantaja ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokrasta vuokraajalle.
 8. MATKAILUAUTON KÄYTTÖ
  • Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan matkailuautosta hyvin ja noudattamaan autoa käyttäessään erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään matkailuautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
  • Matkailuautoa ei saa luovuttaa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön. Matkailuautoa saa ajaa vain vuokraaja ja vuokrasopimuksessa erikseen mainitut henkilöt. Vuokraajalla ja vuokrasopimuksessa mainituilla muilla kuljettajilla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti. Vuokraaja vastaa siitä, ettei ajoneuvon paino tavaroiden ja henkilöiden kanssa ylitä 3200 kg.
  • Matkailuauton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä ajamiseen virallisesti merkittyjen teiden ulkopuolella on kielletty.
  • Vuokraajan on pidettävä huolta, että matkailuauto on lukittuna aina, kun se ei ole vuokraajan välittömän valvonnan alla.
  • Vuokranantajan luovuttaessa matkailuauton vuokraajalle kumpikin osapuoli osaltaan tarkistaa auton kunnon.
  • Matkailuautossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Mikäli autossa todetaan jälkitarkastuksessa tupakoidun veloitetaan siitä 800 €.
  • Vuokraajan on aina liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että kaikki kaapit, ikkunat, ovet ja kattoluukut on suljettu ja ettei mitään tavaraa ole pöytätasoilla tai paikassa, josta ne voisivat äkkijarrutuksen tai törmäyksen voimasta lentää pois ja vahingoittaa auton matkustajia, muita sivullisia tai autoa.
  • Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan matkailuauton normaaleista tarkistuksista, kuten renkaiden ilmanpaineista yms. ja huolehtimaan että käyttää auton sähkölaitteita niin, että auton akut eivät pääse täysin tyhjenemään. Jos auton starttiakku on tyhjentynyt vuokraajan omasta huolimattomuudesta (ajovalojen päälle jättäminen tai kojelaudan 12V pistokkeiden liikakäyttö moottorin ollessa sammutettuna), on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan auton käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että auto saadaan käyntiin. Vuokraajaa suositellaan kytkemään auto leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin voidaan parhaiten varmistaa auton sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen.
 9. VASTUU MATKAILUAUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
  • Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki asuntoautolle aiheuttamansa vahingot kokonaisuudessaan.
  • Matkailuautossa on liikenne- ja kaskovakuutus. Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 7 päivän kuluessa auton palauttamisesta.
  • Jos matkailuautolle tai vuokranantajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, matkailuauton ajamisesta alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan
  • Vuokraaja on velvollinen yllä luoteltujen tapauskohtaisten vahingonkorvausmäärien mukaan:
   1. Korvaamaan matkailuautolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
   2. Korvaamaan matkailuautosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.
   3. Korvaamaan matkailuauton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.
  • Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
  • Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana matkailuauton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylinopeussakot, rangaistusvaatimukset, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokranantajalle määrätyt maksut.
 10. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
  • Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle matkailuautossa ilmenneestä virheestä tai matkailuautoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.
  • Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle ja antamaan selvityksen tapahtuneesta vakuutusyhtiölle. Ensin puhelimitse vuokranantajalle ja sitten täyttämällä vahinkoilmoituslomake vahinkotapahtumasta vakuutusyhtiölle. Liikennevahingon sattuessa, mikäli vahingossa on mukana toinen osapuoli, on vuokraajan epäselvyyksien ja myöhempien syyllisyyskiistojen välttämiseksi aina ilmoitettava asiasta poliisille. Edellä mainitusta poliisille ilmoitettavasta liikennevahingosta on aina toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.
  • Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.
 11. VUOKRANANTAJAN VELVOLLISUUS
  • Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokraajalle käyttökuntoisena, sovittuna aikana sovitussa paikassa. Lisäksi vuokranantaja antaa vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet matkailuauton käytöstä. Ellei vuokraaja saa matkailuautoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan vuokranalennuksen. Vuokranantaja ei ole vastuussa matkan viivästymisen tai peruuntumisen aiheuttamista kustannuksista. Vuokranantaja voi hyvittää osan vuokrahinnasta, viivästyksen ajalta suhteessa koko vuokra-ajan hintaan.
 12. VUOKRANANTAJAN VASTUU MATKAILUAUTON VIRHEESTÄ
  • Jos matkailuautossa vuokra-aikana ilmenee matkan keskeytymiseen johtava tekninen tai muu vika, voidaan vuokraajalle korvata menetettyjen matkapäivien osuus vuokrahinnasta. Jos matkailuauton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Vuokranantaja ei ole velvollinen toimittamaan teknisen vian tai muutoin keskeytyneen matkan vuoksi vuokratun auton tilalle korvaavaa autoa, vaan vuokrasopimus katkeaa. Matkan keskeytyminen korvataan auton vakuutuksen, matkan keskeytymisestä määräämällä tavalla. Vuokraajalla on oikeus vakuutuksen mukaiseen keskeytyneen matkan johdosta järjestettyyn kuljetukseen määränpäähän tai takaisin lähtöpaikkaan.
 13. VARAUKSEN PERUMINEN / SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
  • Vuokralaisella on oikeus perua varaus / purkaa tämä sopimus seuraavien aikarajojen puitteissa.
  • Kun varauksen peruminen tapahtuu yli 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksu palautetaan, vähennettynä 50 € järjestelykululla. Mikäli peruminen tapahtuu alle 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen maksamaan puolet sovitusta vuokrasta.
  • Vuokranantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa perua varaus tai purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokraehtoja /vuokrasopimusta tai että vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään matkailuautoa asianmukaisesti. Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, varaus peruuntuu tai sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan matkailuauton viivytyksettä vuokranantajalle.
 14. MATKAILUAUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE
  • Matkailuauton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan lupaa on kielletty. Matkailuauton vieminen ulkomaille sovitaan aina tapauskohtaisesti ja lupa auton ulkomaille viemiseen kirjataan vuokrasopimukseen.
 15. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
  • Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa